Takeuchi, Thomas Yulki, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil